Nema više prostog knjigovodstva od 1.1.2019. – „Niko vas nije terao da otvorite radnju“ ili „Kako još isterati pare iz džepa preduzetnicima“

Pogledajte još dosta zanimljivih stvari i saveta o preduzetništvu na ovom blogu: biljanatrifunovicifa.com

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE KONKURENTNOSTI, PRODUKTIVNOSTI I INTERNACIONALIZACIJI MMSPP U 2018. GODINI

Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) razvila je Program podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji (dalje: Program) u okviru Programa rada RAS za 2018. godinu. Opšti cilj Programa je razvoj privrednih subjekata i povećanje njihove konkurentnosti koja treba da stvori snažan, konkurentan i izvozno orijentisan sektor MMSPP.

Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije

U okviru ovog programa podrška je namenjena MMSPP kroz sufinansiranje sledećih projektnih aktivnosti:

 1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda;
 2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa;
 3. Razvoj tehnoloških procesa, proizvoda/usluga;

Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga

Novi dizajn proizvoda i ambalaže;

Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;

 1. Individualni nastup na međunarodnom sajmu u inostranstvu.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

1) da je pretežna delatnost MMSPP proizvodnja ili prerada (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR – detaljnije informacije u Uputstvu za realizaciju programa podrške konkurentnosti produktivnosti i internacionalizaciji MMSPP);

2) da su u većinskom privatnom vlasništvu;

3) da su u trenutku podnošenja prijave, registrovani u APR Republike Srbije najkasnije do 1. januara 2016. godine (u Registru privrednih društava ili preduzetnika);

4) da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;

5) da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;

6) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

7) da im u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;

8) da za iste opravdane troškove za koje konkurišu, u poslednje dve godine nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS;

9) da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;

10) Programom će se sufinansirati projektne aktivnosti koje su započete po objavljivanju Javnog poziva, a nisu završene pre potpisivanja ugovora sa RAS. Izuzetak su projektne aktivnosti definisane pod rednim brojem 3. „Razvoj tehnoloških procesa, proizvoda/usluga“ koje mogu biti započete najranije 01.01.2018. godine.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu Prijavu projekta za učešće u Programu.

Sredstva se ne mogu koristiti za:

 1. Projektne aktivnosti koje su usmerene ka: duvanskoj industriji; organizaciji igara na sreću; proizvodnji i prodaji oružja i vojne opreme; građevinarstvu; trgovini i primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
 2. Projekti koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;
 3. Projekti koji su povezani sa političkim partijama;
 4. Projekti usmereni na donacije u dobrotvorne svrhe.

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost.

Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 2.000.000 dinara.

Ukupan budžet Programa iznosi 140.000.000 dinara. 

Krajnji rok za završetak svih ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Opravdani troškovi projekta su:

 1. Troškovi za uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda i to:

1.1 Troškovi implementacije standarda sa prvom sertifikacijom;

 1. Troškovi za usaglašavanje proizvoda sa zahtevima Evropskih direktiva novog pristupa kojima se zahteva CE označavanje, odnosno sa tehničkim propisima kojima se propisuje označavanje proizvoda srpskim znakom usaglašenosti „3A“ i to:

2.1 Troškovi ispunjavanja bitnih zahteva za bezbednost proizvoda;

2.2 Troškovi ispunjavanja zahteva direktiva/pravilnika za prethodno upakovane proizvode;

2.3 Troškovi etaloniranja mernih uređaja u proizvodnom procesu;

2.4 Troškovi ispitivanja i kontrole zdravstvene ispravnosti proizvoda;

2.5 Troškovi izdavanja ispitnog izveštaja (test report);

Napomena: Svi troškovi navedeni od podtačke 2.1 do 2.5 smatraće se opravdanim jedino ako se prilikom pravdanja projektnih aktivnosti dostavi ispitni izveštaj/izveštaj o etaloniranju (test report/calibration report) od strane akreditovane laboratorije.

2.6 Troškovi sertifikacije sa ispitivanjem proizvoda u evropskim notifikovanim telima (npr. NANDO baza);

2.7 Troškovi pregleda tehničke dokumentacije od strane imenovanih tela prilikom izdavanja potvrde o usaglašenosti.

 1. Troškovi poboljšanja postojećih i razvoj novih proizvoda i/ili tehnoloških procesa: 

3.1 Troškovi izrade tehničke dokumentacije za proizvod;

3.2 Troškovi izrade prototipa proizvoda;

3.3 Troškovi testiranja/ispitivanja prototipa proizvoda;

3.4 Troškovi izrade dizajna novog proizvoda;

3.5 Troškovi izrade redizajna proizvoda;

3.6 Troškovi izrade dizajna ambalaže;

3.7 Troškovi izrade tehnološke dokumentacije za potrebe poboljšanja postojećih i/ili razvoja novih tehnoloških procesa;

3.8 Troškovi nabavke nove proizvodne opreme za unapređenje proizvodnog i tehnološkog procesa (oprema ne može biti kupljena od fizičkog lica, osim ako je prodavac opreme preduzetnik);

3.9 Troškovi izrade studije izvodljivosti i uvođenja automatizacije procesa rada kroz upotrebu IKT i pametnih proizvodnih sistema;

3.10 Troškovi nabavke/izrade/dorade i implementacije specijalizovanih softvera (što isključuje operativni sistem i softver opšte namene npr. Office paket).

 1. Troškovi individualnog nastupa na međunarodnom sajmu u inostranstvu:

4.1 Troškovi zakupa izlagačkog prostora;

4.2 Troškovi iznajmljivanja ili izrade i postavljanja štanda;

4.3 Obavezni administrativni troškovi propisani od strane sajma (upisnina i slično);

4.4 Operativni troškovi za vreme trajanja sajma (priključak struje i vode, utrošak struje i vode, internet i sl.).

 1. Troškovi specijalizovanih obuka za menadžment i zaposlene u vezi realizacije prihvatljivih projektnih aktivnosti ovog programa;

5.1 Troškovi angažovanja predavača, trenera, mentora;

5.2 Operativni troškovi za realizaciju specijalizovanih obuka (troškovi iznajmljivanja sala/prostora; troškovi iznajmljivanja opreme/mašina za održavanje specijalizovane obuke; troškovi radnog materijala; troškovi keteringa).

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE 

 1. Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena, potpisana i overena od strane Podnosioca prijave);
 2. Obrazac 2 –Budžet projekta;
 3. Obrazac 3 –Izjava Podnosioca prijave
 4. Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti starije od 30 dana od datuma podnošenja prijave (orginal ili overena fotokopija od strane nadležnog organa overe);
 5. Finansijska dokumentacija: Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za prethodnu godinu (2017. godinu) – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja izdata od APR.

Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu, potrebno je da dostavi bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2017. godinu, potpisan i overen od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pismenu izjavu zakonskog zastupnika privrednog društva o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu.

 1. Ponuda/e izabranog/ih Isporučioca za različite projektne aktivnosti. Ponuda treba da sadrži jasno definisani predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu izraženu u dinarima i sa prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti na ponudi, preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave i iznos u dinarima se prikazuje u budžet prijave. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi Korisnik.
 2. Dokumentacija kojom se dokazuju kompetencije Isporučioca usluge (ova dokumentacija se odnosi  na prihvatljive projektne aktivnosti za čiju realizaciju se angažuje Isporučilac usluge, a koje su definisane u poglavlju 2.3.1 od tačke 1 do tačke 3) i to:
 • Referentna lista sa minimum 3 preporuke (ne starije od 3 godine) na memorandumu klijenta sa detaljnim opisom vrste usluge i periodom izvršenja kojom dokazuju kompetencije za pružanje predmetne usluge;
 • Lista angažovanih lica koji će implementirati projektne aktivnosti i za svakog pojedinačno dokazati sledeće:

– Kvalifikacije i kompetencije (dokazi: diplome, sertifikati, licence, uverenja, članstvo u strukovnim organizacijama);

– Radno iskustvo minimum 3 godine (dokaz: potvrda poslodavca na memorandumu sa opisom posla ili ugovor o angažovanju na pružanju usluga MMSP kojom dokazuju kompetencije za pružanje predmetne usluge);

 1. Dokumentacija koja se dostavlja za projektnu aktivnost – Individualni nastup na međunarodnom sajmu u inostranstvu:
 • Osnovne informacije o sajmu pribavljene od organizatora sajma ili sa zvaničnog sajta sajma;
 • Blanko prijavu i cenovnik sajamskog nastupa;
 • Lista zemalja učesnica u prethodnoj godini na sajmu za koji se podnosi prijava.

RAS zadržava pravo da vrši dodatnu proveru dostavljene dokumentacije i ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za formalno ispravne prijave.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave projekta sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u Akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama sa naznakom: Prijava na Javni poziv za učešće po Programu podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji MMSPP U 2018. godini.

Spisak Akreditovanih regionalnih razvojnih agencija sa kontaktima možete pogledati ovde .

Uputstvo za sprovođenje Programa i svi prateći obrasci dostupni su na sajtu RAS: www.ras.gov.rs, a za sve dodatne informacije možete se obratiti RAS elektronskim putem na adresu: konkurentnost2018@ras.gov.rs  

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30.09.2018. godine.

Prateća dokumentacija:

Obrazac 1 – Prijava

Obrazac 2 – Budžet i narativ bužeta

Obrazac 3 – Izjava

Kontrolna lista konkurentnost

Uputstvo

JAVNI POZIV – BESPOVRATNA SREDSTVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:

 1. pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva ili zadruge, koja su razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) prema finansijskim izveštajima za 2016. godinu, kao i

      2. preduzetnici registrovani u APR.

Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (u daljem tekstu: Razvojna agencija) i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijom. Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 556.322.062,70 dinara.

Opšti cilj Programa jeste jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u nabavku proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara (u daljem tekstu: proizvodne opreme) i to:

1) nove proizvodne opreme i/ili mašina;

2) transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta

3) novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara .

Sredstva za realizaciju Programa se ne mogu koristiti za:

1) porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV);

2) pokrivanje troškova koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja i manipulacije, montaže i instaliranja opreme, obuke i dr.;

3) pokrivanje troškova koji su u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem bankarskog kredita, odnosno finansijskog lizinga, kao što su troškovi: obrade zahteva, kamate, trošak kreditnog biroa za korisnika, upisa zaloge u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR), osiguranja pokretnosti, kursnih razlika i sl.;

4) refundaciju sredstava za već nabavljenu (avansiranu, plaćenu ili isporučenu) opremu;

5) zajmove i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredita;

6) ostale troškove koji nisu u skladu sa namenom Programa.

      Korisnici bespovratnih sredstava

       Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:

 1. pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva ili zadruge, koja su razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) prema finansijskim izveštajima za 2016. godinu, kao i

2. preduzetnici registrovani u APR.

       Uslovi učešća u Programu

Uslovi koje moraju da ispune podnosioci prijave za dodelu bespovratnih sredstava:

1) Da su podneli jednoj od banaka ili lizing kompanija uključenih u realizaciju ovog programa:

– popunjen zahtev za dodelu bespovratnih sredstava sa potrebnom dokumentacijom kojom dokazuju uslove iz ovog odeljka;

– profakturu/predračun/predugovor/ponudu ne stariju od dana objavljivanja javnog poziva;

– sliku opreme sa profakture;

2) da su upisani u registar APR najkasnije 31. decembra 2016. godine;

3) da nisu razvrstani kao srednje ili veliko pravno lice u skladu sa Zakonom o računovodstvu prema finansijskim izveštajima za 2016. godinu;

4) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

5) da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda;

6) da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

7) da vlasnici i odgovorna lica nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede u periodu od pet godina;

8) da su u većinskom privatnom vlasništvu;

9)da nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika ili srednja pravna lica;

10) svrha i namena investiranja u proizvodnu opremu su u skladu sa prirodom delatnosti subjekta;

11) da su privredna društva, zadruge i preduzetnici, prema evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o broju radnika na dan 30. decembra 2017. godine imali najmanje jednog zaposlenog  na neodređeno vreme, odnosno da je preduzetnik kao osnivač bio obveznik doprinosa po osnovu obavljanja samostalne delatnosti ili po bilo kojoj drugoj osnovi;

12) da ne obavljaju delatnosti u sledećim sektorima:

 1. primarna poljoprivredna proizvodnja. Primarna poljoprivredna proizvodnja, između ostalog, u smislu ovog programa, obuhvata gajenje biljnih kultura i domaćih životinja i ostale namene u neposrednoj vezi sa gajenjem biljaka i životinja, kao i čuvanje i skladištenje (nije isključena nabavka opreme za obavljanje delatnosti  pakovanja, sortiranja, prerade i zamrzavanja npr. hladnjače ili sušare);
 2. izvođenje građevinskih radova (proizvodnja građevinskih proizvoda je dozvoljena);
 3. saobraćaj i transport;
 4. proizvodnja duvanskih proizvoda;
 5. bilo koji oblik trgovinske, turističke ili ugostiteljske delatnosti, izuzev pekara sa industrijskom proizvodnjom i prodajom, i usluga keteringa;
 6. štampanje i umnožavanje audio i video zapisa, izuzev štamparskih usluga;
 7. uslužne delatnosti (uključujući između ostalog i konsultantske, marketinške, računovodstvene i usluge istraživanja tržišta kao i ostale usluge informacione tehnologije, proizvodnje i emitovanja digitalnog sadržaja);
 8. organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
 9. proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme;
 10. proizvodnja i promet nafte i naftnih derivata;
 11. proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;
 12. proizvodnja i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim.

Sredstva po ovom programu ne mogu se koristiti ni za projekte privrednih subjekata u drugim delatnostima, ako ne doprinose ostvarivanju specifičnih ciljeva Programa.

13) da nisu u teškoćama  prema sledećoj definiciji:

Privredni subjekt u teškoćama je privredni subjekt koji nije sposoban da sopstvenim sredstvima, sredstvima svojih vlasnika/akcionara ili poverilaca ili sredstvima iz drugih izvora na tržištu spreči gubitke i koji bi, bez intervencije države, kratkoročno ili srednjoročno, ugrozili njegov opstanak;

Privredni subjekt je u teškoćama:

– ako je odgovornost za njegove dugove ograničena, a izgubio je više od polovine osnovnog kapitala, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubio više od četvrtine osnovnog kapitala;

– ako najmanje jedno lice neograničeno odgovora za njegove dugove, a u finansijskim izveštajima prikazano je da je njegov kapital smanjen za više od polovine, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubljeno više od četvrtine kapitala;

– ako ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka;

Privredni subjekt je u teškoćama i ako nije ispunjen nijedan uslov iz stava 1. ove tačke, ako postoje očigledni pokazatelji koji ukazuju na to da je u teškoćama, kao što su: rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrednost imovine. U najvećim teškoćama je privredni subjekt koji je nesposoban za plaćanje (insolventan) ili nad kojim je otvoren stečajni postupak;

Privredni subjekt koji je osnovan pre manje od tri godine ne smatra se privrednim subjektom u teškoćama, izuzev ako je reč o malom ili srednjem privrednom subjektu koji ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka;

14) da u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve godine (u 2016, 2017. i 2018. godini) nisu primili državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23 miliona dinara.

Pri proveri kreditne sposobnosti privrednog subjekta, poslovne banke i lizing kompanije će se voditi kriterijumima koje koriste u svojim  redovnim kreditnim, odnosno operacijama u vezi sa finansijskim lizingom. Privredni subjekti će se ugovorno obavezati da predmetnu opremu neće otuđiti najmanje 24 meseca po sklapanju ugovora o dodeli bespovratnih sredstava, ugovora o kreditu, odnosno ugovora o finansijskom lizingu.

Privredni subjekti mogu otplatiti sredstva kredita, odnosno finansijskog lizinga prevremeno u odnosu na rok koji je definisan u ugovoru sa bankom, odnosno lizing kompanijom, s tim da ukoliko prevremenu otplatu izvrše u toku prve trećine trajanja ugovora o kreditu, odnosno finansijskom  lizingu, dužni su da vrate celokupan iznos odobrenih bespovratnih sredstava.

Finansijski okvir

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa i kojima banke, odnosno lizing kompanije uključene u realizaciju Programa, uslovno odobre kredit odnosno finansiranje mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% neto vrednosti nabavke proizvodne opreme. Privredni subjekat je u obavezi da obezbedi učešće u visini 5% neto vrednosti proizvodne opreme, dok će se preostalih 70% neto vrednosti proizvodne opreme obezbediti iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanije uključenih u sprovođenje ovog Programa.

U slučaju da su ukupni neto troškovi nabavke opreme viši od 20.000.000,00 dinara, korisnik može da finansira razliku većim sopstvenim učešćem ili da za ovaj iznos uveća kreditni zahtev kod banke, ili zahtev za finansijski lizing kod lizing kompanije.

Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini do 25% od neto vrednosti proizvodne opreme ne može biti manji od 500.000,00 dinara, niti veći od 5.000.000,00 dinara.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka (original i overena fotokopija), u skladu sa Programom,predaju se prilikom podnošenja zahteva za kredit, odnosno finansijski lizing, u jednoj od ekspozitura/filijala sledećih poslovnih banaka i lizing kompanije:

1. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO, Beograd
2. CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, A.D. Novi Sad
3. HALKBANK, Beograd
4. EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, Beograd
5. PROCREDIT BANKA A.D. Beograd
 1. RAIFFEISEN LEASING DOO Beograd

U navedenim poslovnim bankama i lizing kompaniji se mogu dobiti i sve informacije neophodne za učešće u Programu.

Potrebna dokumentacija:

 • prijavni obrazac – Obrazac broj 1;
 • potpisana pisana izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava – Obrazac broj 2;
 • profaktura ili predugovor (kopija);
 • slika opreme sa profakture/predračuna/predugovora;
 • original ili overena kopija potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve dospele obaveze javnih prihoda;
 • original ili overena kopija potvrde nadležnog suda da privrednom subjektu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
 • original ili overena fotokopija potvrde da vlasnici i/ili odgovorna lica privrednog subjekta nisu osuđivana za krivična dela protiv privrede.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše. Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme kod jedne banke ili lizing kompanije.

Nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave dostavljene na pisarnicu Ministarstva će biti diskvalifikovane.

Na internet stranama Ministarstva: www.privreda.gov.rs, i Razvojne agencije:  www.ras.gov.rs. može se preuzeti neophodna konkursna dokumentacija: Obrazac broj 1, Obrazac broj 2, kao i Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini, Informacija o načinu sprovođenja Programa, i Informacija o uslovima izabranih banaka i lizing kompanija, u kojima su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u ovom Javnom pozivu.

Informacije o načinu sprovođenja Programa

Informacije o uslovima izabranih banaka i lizing kompanija

Obrazac 1 – za privredne subjekte – oprema

Obrazac 2 – za privredne subjekte 2018

Obrazac 3 – za banke i lizing kompanije

Uredba o Programu

Prihodi od zarade na YouTube i plaćanje poreza i doprinosa

Prihode koje ostvarujete od prikazivanja reklama na vašim kanalima od YouTobe, pri tome ste rezident Srbije, podležu obavezi obračuna i plaćanja poreza i doprinosa.

 

Više na temu oprezivanja prihoda od „zarade na internetu“: http://www.biljanatrifunovicifa.com/2017/07/prihodi-od-youtube-porezi/

Proverite da li ste za preduzetnika – Za nove radnje 12 meseci bez plaćanja poreza i doprinosa od oktobra 2018.

Prvi iz serijala, ovaj video je namenjen pre svega onima koji zarađuju „preko interneta“ ali zakon važi za sve ravnopravno pa će tako svi biti u mogućnosti da 12 meseci testiraju sebe i svoje sposobnosti da sami zarade i „budu svoje gazde“ bez rizika da naprave poreski dug ili stvore sebi obaveze po drugim osnovima. Za nove radnje 12 meseci bez plaćanja poreza i doprinosa od oktobra 2018.

Freelance poslovi su veoma interesantni i relativno dobro plaćeni. Najčešće se usluge pružaju putem internete inostranim partnerima. Srbija je peta zemlja u svetu u procentima po broju freelans usluga. Veliki broj ljudi radi taj posao uspešno, ali nije regulisao svoj pravni status – odnosno plaćanje poreza i stalih dažbina…… Stručna platforma: www.biljanatrifunovicifa.com

Poreske olakšice i dostupna državna pomoć

Poštovane preduzetnice i preduzetnici, prosleđujemo Vam brošuru „Poreske olakšice i državna pomoć“. Veoma lepa i moderna brošura koju je izradila Privredna komora Srbije ima puno strana i slika, tekstova i informacija.

Dokument možete preuzeti ovde.

Po prvi put u postupku poreske kontrole može se desiti da NE DOBIJETE PREKRAŠAJNU PRIJAVU ako otklonite nezakonitosti u zadatom roku

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Reguliše postupak redovne i prinudne naplate poreza i sporednih poreskih davanja U tom smislu, između ostalog, predlaže se izmena predmeta i sredstava prinudne naplate u smislu da se propisuje i prinudna naplata iz štednih uloga, kao i svih drugih prihoda na tekućim računima poreskih obveznika.

Predlažu se izmene člana 131. ZPPPA, radi efikasniijeg suzbijanja sive ekonomije, u smislu da u toku poreske kontrole poreski inspektor izriče poreskom obvezniku zabranu vršenja delatnosti:

 •  u trajanju do 15 dana ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi nepravilnost prvi put,
 •  u trajanju do 90 dana ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi nepravilnost drugi put i
 • u trajanju do jedne godine ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi ova nepravilnost otkrije i treći put.

Predloženo je uvođenje novog člana 182a ZPPPA, kojim se omogućava da se protiv poreskog obveznika kome se u  postupku poreske kontrole otkrije nezakonitost u poslovanju ili postupanju koje su manjeg obima i značaja, kome je  poreski inspektor rešenjem naložio otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i ispunjavanje propisanih obaveza, neće podnositi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno neće izdavati prekršajni nalog, ako taj poreski obveznik u naloženom roku otkloni utvrđene nezakonitosti i ispuni propisane obaveze.

Protiv poreskog obveznika koji u roku od 5 dana od dana prijema opomene, plati dugovani porez uvećan za kamatu obračunatu u skladu sa članom 75. ZPPPA, neće se podnositi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno neće se izdavati prekršajni nalog.

Propisano je i da direktor Poreske uprave ili lice koje on ovlasti opredeljuje elemente i kriterijume koji predstavljaju osnov šta se smatra nezakonitošću u poslovanju ili postupanju u manjem obimu i značaju, na kraju svake kalendarske godine za narednu kalendarsku godinu.

Informacija - Nacrt ZPPPA
Informacija -Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV
Obrazac - Formular za dostavljanje komentara na nacrte zakona
PDV nacrt mart 2018
PDV Obrazlozenje 20_03_2018
ZPPA Nacrt Mart 2018
ZPPA Obrazlozenje Mart 2018
ZPPA Pregled odredaba Mart 2018

Prava i obaveze privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru

Na otvorenoj tematskoj sednici Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor pod nazivom „Privatno-javni dijalog u inspekcijskom nadzoru u Republici Srbiji“, održanoj 2. februara 2018. godine, predstavljena je brošura

„PRAVA I OBAVEZE PRIVREDNIH SUBJEKATA U REDOVNOM INSPEKCIJSKOM NADZORU“

U cilju pokretanja kampanje podizanja svesti o pravima i obavezama privrede u postupku inspekcijskog nadzora, ova brošura ima za cilj da upozna privredne subjekte sa njihovim pravima i obavezama u inspekcijskom nadzoru.

VAŠE JE PRAVO DA: 

 1. budete upoznati sa pravima i obavezama koje imate u inspekcijskom nadzoru
 2. budete upoznati u koju kategoriju rizika je vaša delatnost razvrstana (za sve privredne subjekte se procenjuje stepen rizika, koji može biti neznatan, nizak, srednji, visok i kritičan)
 3. proverite u godišnjem planu inspekcijskog nadzora da li je planirano da vaša delatnost bude predmet nadzora i, ako jeste, u kom periodu godine (svi planovi su dostupni na sajtu www.inspektor.gov.rs)
 4. budete upoznati sa sadržajem kontrolnih lista i samostalno procenite i proverite zakonitost svog poslovanja pomoću kontrolne liste (sve kontrolne liste su objavljene na sajtu www.inspektor.gov.rs)
 5. tražite od inspekcije savet i savetodavnu posetu u skladu sa planom inspekcijskog nadzora i kapacitetima inspekcije, kao i druge oblike preventivnog delovanja koje ima prednost nad represivnim delovanjem inspekcije
 6. tražite da inspekcija potvrdi zakonitost vašeg poslovanja (potvrđujući nadzor u kome se donosi potvrđujuće rešenje, nalaz, izveštaj)
 7. zatražite službeno mišljenje ako ste u nedoumici oko tumačenja i primene nekog propisa, pri čemu je inspektor dužan da uvaži to mišljenje ukoliko ste postupili po njemu i ne izrekne inspekcijsku meru
 8. budete obavešteni o predstojećem nadzoru najkasnije tri radna dana unapred
 9. dobijete nalog za inspekcijski nadzor na početku nadzora, tako da znate šta je predmet nadzora i koje mu je planirano trajanje
 10. inspektor prema vama postupa učtivo i profesionalno i da vam predoči službenu legitimaciju
 11. budete upoznati sa aktima donetim u postupku inspekcijskog nadzora (zapisnik, zaključak, rešenje)
 12. vaše poslovanje bude provereno u granicama naloga i kontrolne liste, s tim da ukoliko inspektor u toku nadzora otkrije nezakonitost poslovanja, nalog se može dopuniti (dopunski nalog)
 13. učestvujete u izvođenju dokaza i upozorite inspektora da su neke od informacije koje mu dajete tajne
 14. uskratite davanje podataka koje je inspekcija dužna da pribavi po službenoj dužnosti, kao i podataka i izjava koje ste dali jednom od inspektora u zajedničkom nadzoru više inspekcije
 15. date pristanak na uviđaj inspekcije u vašem stanu, ili ga odbijete (osim kada se uviđaj vrši uz pisanu odluku suda)
 16. dobijete zapisnik o inspekcijskom nadzoru u roku od osam radnih dana od završetka nadzora i, ukoliko ih imate, stavite primedbe na zapisnik, odmah ili u roku od pet radnih dana
 17. podnesete žalbu na rešenje inspektora u roku od 15 dana od dana dostave rešenja
 18. tražite okončanje postupka ako inspektor nije doneo rešenje u predviđenom roku
 19. ukažete na nezakonitosti u postupku, zahtevate da se one otklone i tražite naknadu štete nastale nezakonitim inspekcijskim nadzorom
 20. ukažete na nejednaku inspekcijsku praksu, jer imate jednaka prava i obaveze i pravo na jednak tretman kao i drugi subjekti u istim ili bitno sličnim situacijama
 21. podnesete pritužbu na postupanje inspektora njegovom neposrednom rukovodiocu, zbog nezakonitog, nepravilnog ili nesavesnog rada, kao i da se obratite unutrašnjoj kontroli inspekcije i podnesete predstavku Upravnoj inspekciji
 22. podnesete tužbu Upravnom sudu protiv konačnog rešenja inspekcije
 23. zaključite sa inspekcijom sporazum o priznanju prekršaja u slučaju da ste ga počinili

VAŠA JE OBAVEZA DA: 

 1. poslujete u skladu sa zakonom, bezbedno i odgovorno
 2. poštujete integritet i službeni status inspektora
 3. savesno, pošteno i odgovorno učestvujete u postupku inspekcijskog nadzora
 4. postupite po preporukama inspektora koje ste dobili u savetodavnoj poseti
 5. omogućite inspektoru da nesmetano vrši nadzor i obezbedite mu potpune i tačne podatke, potrebna dokumenta i pristup odgovarajućem radnom prostoru i sredstvima rada
 6. obavestite inspektora ukoliko imate saznanja o preduzećima koja posluju u zoni sive ekonomije
 7. primite nalog za inspekcijski nadzor i budete prisutni tokom nadzora (osim ako postoje opravdani razlozi, o čemu ste dužni da blagovremeno obavestite inspekciju), ili će se inspekcijski nadzor vršiti u prisustvu službenog ili drugog lica koje se zatekne na licu mesta
 8. postupite po meri koju vam je inspektor izrekao
 9. otklonite nezakonitosti i štetne posledice koje je inspektor otkrio i obavestite ga pisanim putem o tome

NAPOMENA 

Ukoliko se radi o sprečavanju ili otklanjanju neposredne opasnosti po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu ili biljni ili životinjski svet, inspektor može primeniti dodatna ovlašćenja, radi zaštite javnog interesa. U ovim slučajevima u obavezi je da u zapisniku obrazloži razloge za vanredno postupanje.

Jedinica za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor
www.inspektor.gov.rs • kontakt@inspektor.gov.rs

Dokument možete pronaći i na stranici http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/prava-i-obaveze-privrednih-subjekata-u-redovnom-inspekcijskom-nadzoru

ili preuzeti u pdf formatu ovde:

Prava i obaveze privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru

© 2018 NALED
Ovaj dokument je nastao u okviru projekta uspostavljanja Jedinice za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor koji sprovode Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i NALED uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj

Kako sa računarom i 30€ pokrenuti posao

LESKOVAC – Danas, u sredu 3. februara od 12 do 14 sati, u Tehničkoj školi Rade Metalac biće održan panel „Učeničko preduzetništvo i startap“. To je  drugi od tri panela u okviru Evropske nedelje startapova (Startup Europe Week 2016) u Leskovcu, koji uz učešće i podršku Evropske Komisije u Leskovcu organizuje Udruženje preduzetnika Leskovca.

Fokus ovog panela je učeničko preduzetništvo i šanse koje se pružaju na međunarodnom tržištu u okviru inovativnih startapova.
Predavači su iskusni programeri, frilenseri i menadžeri, koji će svoje veliko znanje podeliti sa učenicima srednjih škola i zainteresovanim lokalnim liderima.

12:00 – 12:15 Šta je Evropska nedelja startapa – Olivera Jović, koorganizatorka Evropske nedelje startapa za Leskovac
12:15 – 12:35 Kako sa računarom i 30€ pokrenuti posao – Milorad Tošić, osnivač i potpredsednik E-Tvrđave,vlasnik WebEx-a.
12:35 – 12:55 Uspeh i pad jednog start-upa – Andreja Pejić, marketing specijalista, stručnjak za CEO i marketing kampanje
12:55- 13:15 Rad za svetsko tržište iz Srbije – Miloš Bošković, frontend inženjer u Truedash-u (startup iz Londona koji se bavi poslovnom analitikom). Usko specijalizovao AngularJS i Laravel .
13:15 – 13:35 Tvoja karijera u tvojim rukama – Goran Mladenović, menadžer NiCAT-a   (Niški klaster naprednih tehnologija), konsultant, trener i motivacioni govornik.
13:35 – 13:45 Predstavljanje učeničkih dostignuća, profesor i učenici Tehničke škole Rade Metalac
13:45 – 14:15 Pitanja i odgovori

Startup Europe Week Serbia

Startup Europe Week Serbia

Prostor: Tehnička škola Rade Metalac , Dimitrija Tucovica bb, 16000 Leskovac
Vreme: 12:00 – 14:00

EVROPSKA NEDELJA STARTAPA – DETALJNA AGENDA

sew

Sa zadovoljstvom i ponosom vas obaveštavamo da su Udruženje preduzetnika grada Leskovca i predsednica Olivera Jović kao lokalna liderka zvanični koorganizatori Evropske nedelje startapa (Startup Europe Week 2016) u Leskovcu.

Evropska nedelja startapa je događaj koji se po prvi put organizuje u Evropi uz učešće i podršku Evropske Komisije. Od 1. do 5. februara 2016. partneri Evropske nedelje startapa širom Evrope predstaviće svoje gradove i regione, kao i sve relevantne i reprezentativne inicijative koje su razvijene ili se razvijaju u lokalnim ekosistemima.

UTORAK 02.februar

Panel 1: Preduzetnice i pristup finansijama

 Fokus ovog panela je da predstavimo stanje ženskog preduzetništva u Leskovcu i Srbiji, kao i da predstavimo finansijska sredstva dostupna preduzetnicama kroz postojeće fondove, odnosno kreditnu liniju po ugovoru za podršku ženama preduzetnicama koji su Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Banka Intesa potpisale u Srbiji u okviru programa „Žene u biznisu“.

 Prostor: Dom zanatlija (Udruženje preduzetnika), Svetozara Markovića 23, 16000 Leskovac

Vreme: 12:00 – 14:00

12:00 – 12:15      Šta je Evropska nedelja startapa – Olivera Jović, koorganizatorka Evropske nedelje startapa za Leskovac

12:15 – 12:30      Izazovi ženskog preduzetništva u Južnoj Srbiji – Tatjana Nikolić, predsednica UPŽ Danica

12:30 – 13:00      Prezentacija kreditne linije EBRD i Banca Intesa – predstavnik/ca Banca Intesa

13:00 – 13:30      Pitanja i odgovori

13:30 – 14:00      Koktel / umrežavanje

SREDA 03.februar

Panel 2: Učeničko preduzetništvo i startap

 Fokus ovog panela je učeničko preduzetništvo i šanse koje se pružaju na međunarodnom tržištu u okviru inovativnih startapova.

Predavači su iskusni programeri, frilenseri i menadžeri, koji će svoje veliko znanje podeliti sa učenicima srednjih škola i zainteresovanim lokalnim liderima.

Prostor: Tehnička škola Rade Metalac , Dimitrija Tucovica bb, 16000 Leskovac

Vreme: 12:00 – 14:00

12:00 – 12:15      Šta je Evropska nedelja startapa – Olivera Jović, koorganizatorka Evropske nedelje startapa za Leskovac

12:15 – 12:35       Kako sa računarom i 30€ pokrenuti posao – Milorad Tošić, osnivač i potpredsednik E-Tvrđave,vlasnik WebEx-a.

12:35 – 12:55      Uspeh i pad jednog start-upa – Andreja Pejić, marketing specijalista, stručnjak za CEO i marketing kampanje

12:55- 13:15        Rad za svetsko tržište iz Srbije – Miloš Bošković, frontend inženjer u Truedash-u (startup iz Londona koji se bavi poslovnom analitikom). Usko specijalizovao AngularJS i Laravel .

13:15 – 13:35       Tvoja karijera u tvojim rukama – Goran Mladenović, menadžer  NiCAT-a (Niški klaster naprednih tehnologija), konsultant, trener i motivacioni govornik.

13:35 – 13:45     Predstavljanje učeničkih dostignuća, profesor i učenici Tehničke škole Rade Metalac

13:45 – 14:15      Pitanja i odgovori

ČETVRTAK, 04.februar

Panel 3: Pokrenimo Leskovac

Mesto : Skupština grada Leskovca,  Pana Djukica 9, 16000 Leskovac 

Vreme: 12:00 – 14:00

 Predstavljanje lokalnog preduzetničkog ekosistema i razgovor predstavnika lokalne samouprave sa preduzetnicima.

12:00 – 12:30       Šta je Evropska nedelja startapa – Olivera Jović, koorganizatorka Evropske nedelje startapa za Leskovac

12:30 – 12:45       Strateški razvoj i veza sa startap inicijativama – Gradonačelnik Dr.Goran Cvetanović

12:45 – 13:00       Ekonomski podsticaji – ALER- program menadžerka sektora za LER Jelena Zlatanović

13:00 – 13:15       Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga prezentacija realizovanih startap projekata

13:15 – 13:30     Razvojne šanse i mogućnosti – Načelnik okruga Božidar Stojiljković

13:30 – 14:00      Pitanja i odgovori

14:00 – 15:00     Koktel i umrežavanje

Pozivamo vas da prisustvujete panelima i iznesete svoje predloge za poboljšanje poslovnog okruženja u našem gradu .

Više informacija o događaju možete naći na adresi: http://startupeuropeweek.eu/

Kontakt:

Olivera Jović , ko-organizator za Leskovac

069/2797196

Leskovac@startupeuropeweek.eu