iExec Business Essentials

Internet i informaciono-komunikacione tehnologije kao deo modernog poslovanja
Na putu ozbiljnog razvoja i unapređenja konkurentnosti sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u strateški odabranim sektorima u Republici Srbiji, jedan od prvih koraka predstavlja ozbiljna analiza potreba sticanja veština koje nedostaju za uspešan rast i razvoj poslovanja. Jedan od ključnih zahteva je upotreba informacionih tehnologija i Interneta u većini poslovnih procesa.cisco4.25151516_std
Zbog toga smo u saradnji sa Fakultetom Tehničkih nauka – Univerzitet u Novom Sadui Cisco Entrepreneurship Institute obezbedili besplatne, jedinstvene obuke usmerene ka podizanju kapaciteta zaposlenih u MSP i njihovom usmeravanju ka upotrebi savremenih tehnologija u radu. Cilj kursa bio je da polaznici sistematski razvijaju sposobnosti i oblikuju poslovne ideje za unapređenje procesa rada i nova rešenja koja će doneti merljive poslovne rezultate i sposobnosti za efektivno i efikasno korišćenje resursa prilikom umrežavanja grupa preduzeća.
Kao rezultat projekta, 30 menadžera (preduzetnika i vlasnika MSP) prošlo je kroz Cisco program za upotrebu ICT u modernom poslovanju, razvijena je saradnja između Cisco Entrepreneurship Center i OUP Leskovac.
Donator projekta bilo je Ministarstvo Trgovine i usluga RS, nosilac projekta Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet – Cisco Entrepreneurship Institute.